Apr 17

早上融券操作万科(000002) 不指定

andy99 , 11:02 , 99的思路和操作 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(14932) , Via 本站原创 | |
从99软件分析,地产股短期难有作为,可以作为融券标的。
因此,早上对万科进行了融券,不多,就1万股。
因为昨天融的那只股票还没出来,所以资金不多。
上图记录下一个小时内结束的战斗,利润差不多有1000元这样。
点击在新窗口中浏览此图片


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
免责声明:本博内容系博主的操盘日记,可能会出现重大错误;博文记录99的真 实 想法和思维;本博供自己学习、记录、总结,不供朋友们参考;《99操盘官方博客》仅仅提供博友们一个可以观摩学 习、交流的环境;你的盈利或亏损,跟本博一分钱关系都没有!